Categories
Uncategorized

Peaminister külastas Kaitseliidu küberkaitse üksust

Peaminister Jüri Ratas külastas 19. juunil 2020. aastal Kaitseliidu Harju malevat ja Kaitseliidu Küberkaitseüksust, kus ta tunnustas kaitseliitlaste ja naiskodukaitse panust koroonakriisi lahendamisel, sai ülevaate võidupüha tähistamisest sel aastal ning kaitseliitlaste tegevustest ja koostööst.

„Kaitseliidu, naiskodukaitse ja terve sõjalise riigikaitse toetus tsiviilstruktuuridele oli COVID-19 pandeemia ajal väga oluline. Näiteks aitas eriolukorras piirijulgeolekut tagada üle 1100 kaitseliitlase ning erinevates kohtades oli abiks umbes 300 naiskodukaitsjat. Te olete oma pühendumuse ja valmisolekuga olnud eeskujuks kogu ühiskonnale,“ sõnas Ratas.

Veel oli kohtumisel juttu tänavuse aasta võidupüha sündmustest. „Sel aastal tähistame võidupüha küll vormilt teisiti, kuid sisult ikka meid ühendava rõõmupäevana. Võidutule viivad maakondadesse laiali noorkotkad ja kotkajuhid ning iga eestimaalane saab soovi korral sellest osa teleülekande kaudu. Kiidan kaitseliitu võidupüha läbiviimise eest väiksemas mahus,“ lausus Ratas.

Peaministri võtsid Harju malevas vastu kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi, Harju maleva pealik kolonelleitnant Eero Kinnunen ning kaitseliidu küberkaitseüksuse pealik Andrus Padar.

Tekst: Stenbocki maja, 19. juuni 2020.
Fotod: Raul Mee

Categories
Uncategorized

Küberväelased valmistasid terviseametile viiruseandmete infosüsteemi

Kaitseliidu küberkaitseüksuse vabatahtlikud ja kaitseväe küberväejuhatuse ajateenijad valmistasid koroonaviiruse andmete infosüsteemi, mis koondab kokku erinevate andmebaaside info ning võimaldab seda töödelda. Ajateenijad toetasid süsteemi toimimist kuni reserviarvamiseni sel nädalal.

„Küberväelaste loodud infosüsteem aitab oluliselt kaasa olukorrateadlikkusele kiiresti muutuvas olukorras viirusega võitlemisel,“ ütles kaitseväe küberväejuhatuse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskuse arhitektuuri- ja arendussektsiooni projektijuht kapten Tarmo Aia.

Kapten Aia selgitas, et seni töötasid eri ametkondade esindajad erinevate ning tihti üksteisega mitteühilduvate infosüsteemidega. Loodud töörist aitab kokku koondada erinevate andmebaaside infot, sissetulevad raportid ning võimaldab edasise käitlemise. See laseb muutuvat olukorda paremini prognoosida ning võtta vajadusel kiirelt tarvitusele järgnevad meetmed.

Kaitseliidu küberkaitseüksus koostöös küberväejuhatuse ajateenijate ja tegevväelastega töötas infosüsteemi välja terviseameti kriisistaabi taotlusel. Valminud prototüüp sai terviseameti heakskiidu ning on antud terviseametile üle edasi arendamiseks.

Projektis osalenud ajateenijad läbisid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arenduse eriala väljaõppe. Üks osa küberajateenijate sõjalisest väljaõppest on olukorrateadlikkuse infosüsteemi arendamine. Arendustöö õppe käigus õpivad küberajateenijad tundma erinevaid tehnoloogiaid, näiteks geoinfosüsteeme, andmete süstematiseerimist, kogumist ja jagamist.

„Terviseameti kriisistaabile loodud infosüsteemi arendamisega said küberajateenijad suurepärase võimaluse rakendada oskusi reaalses kriisiolukorras, reaalse pinge all. Sellega saime täiendava kinnituse, et meil on olemas vajalik pädevus ning kompetents seista vastu kriisiolukorra küberprobleemidele,“ ütles kapten Aia.

 

Kaitseliidu küberkaitseüksus sai aprillis ametiabitaotluse toetada terviseameti kriisistaapi vabatahtlike analüütikute ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia spetsialistidega, et üheskoos erinevate andmeallikate abil tagada dünaamiline ja kiire olukorrapilt võitlusest COVID19-ga. Kaitseliidu küberkaitseüksuse vabatahtlikke toetasid nende tegevuses kolm kaitseväe küberväejuhatuse ajateenijat koos kahe küberväejuhatuse tegevväelasega.

2018. aasta 1. augustil tööd alustanud küberväejuhatus (KÜVJ) koondab endas kaitseministeeriumi valitsemisala küberalast kompetentsi. Väejuhatuse ülesanneteks on operatsioonide korraldamine küberruumis, kaitseministeeriumi valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korraldamine, valitsemisala küberturbe ja kaitseväe peastaabi töökeskkonna tagamine, sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine ning formeerimise korraldamine, küber- ja juhtimistoetuse alaste võimete arendamise juhtimine ning koordineerimine, kaitseväe teavitustöö toetamine ja tagamine ning infooperatsioonide korraldamine. Küberajateenistus võimaldab heade IT erialaste teadmistega noorel jätkata erialast arengut ning panustada riigikaitsesse oma erialaste teadmistega.

Categories
Uncategorized

​Kaitseliidu küberkaitseüksus võitis rahvusvahelise küberõppuse

Kaitseliidu küberkaitseüksus võitis Põhja-Ameerika kübertippkohtumise raames Michiganis 28. oktoobril toimunud rahvusvahelise küberõppuse, mille eesmärk oli treenida USA ja partnerriikide võitlejaid end efektiivselt kaitsma tänapäevaste küberrünnakute vastu.
Kaitseliidu küberkaitseüksuse pealik Andrus Padari sõnul saavutatakse edu vaid meeskonnatöös ning oluline on ettevalmistusperiood ja oskus automatiseerida nii ründe- kui kaitsetegevusi. Ilma selleta ei saavutata kiirust, et olla konkurentidest nobedamad.

Küberõppusel osales kokku üksteist võistkonda viiest riigist ja kuuest USA osariigist. Võisteldi avalikust internetist turvakaalutlustel isoleeritud harjutusväljal virtuaalses linnas Alphaville, kuhu võistkonnad sisenesid oma kodust üle kaugjuurdepääsu. Võistkondade ülesandeks oli rünnata määratud sihtmärke samal ajal enda serverit kaitstes.

„Sel kevadel peab küberkaitseüksus koos Zemessardze (Läti vabatahtlik riigikaitseorganisatsioon) küberitega välja panema Locked Shields võistlusele ühisvõistkonna, sisuliselt rahvuskoondis,“ ütles Kaitseliidu küberkaitseüksuse pealik Andrus Padar ja lisas: „Hiljutine võistlus on kui osa selleks ettevalmistamisest. Päris igapäevased need võistlused ei ole.“

Padari sõnul on küberlinn Alphaville olnud hea ja tasuta võimalus treenida küberreservi ja Kaitseliit on nüüdseks seal osalenud neli korda.

Categories
Uncategorized

Kaitseliidu Küberkaitseüksus saab lipu

Viimsis, Eesti Sõjamuuseumis annetatakse laupäeval Kaitseliidu küberkaitseüksusele (KL KKÜ) lipp. Lipu annetavad Naiskodukaitse, Riigi Infosüsteemi Amet ning Staabi- ja sidepataljon.
„Oleme oma arengus jõudmas järku, kus on aeg sirutada tiivad ning asuda uhkusega täitma meile pandud ülesandeid ja ootusi,“ ütles KKÜ pealik Andrus Padar. Padari sõnul on tänaseks paika seatud koostöösuhted KKÜ-d kaasavate pädevate ametiasutustega – Riigi Infosüsteemi Ameti ning Kaitseväega. „Samuti oleme lõpule viimas sisemisi ümberkorraldusi, et saaksime abipalve laekumisel välja panna kompetentseid reservüksusi, mis on võimelised ülalnimetatud ametiasutuste kutsel neile ka reaalselt appi minema,“ lisas KKÜ pealik.

KKÜ lipu õnnistab Kaitseliidu peakaplan major Aivar Sarapik, lipuvarda naelutavad Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili, Naiskodukaitse esinaise kohusetäitja Ave Proos, Riigi Infosüsteemi Ameti esindaja Klaid Mägi, Staabi- ja Sidepataljoni staabiülem major Priit Averkin, KKÜ pealik Andrus Padar ja Kaitseliidu peakaplan major Aivar Sarapik.

Tumesinisel lipukangal on hõbehall Kaitseliidu vapikotkas, kes küberkaitseüksuse eritunnusena hoiab riigivapi asemel ümmargust sinist kilpi, millel valge @-märk. Kotka kohal kaardub valgete tähtedega kiri KÜBERKAITSEÜKSUS, kotkast allpool samuti valgete tähtedega üksuse deviis: Eesti e-eluviisi kaitseks! Lipukangast ääristavad narmad ja ehisnöörid on kuldsed. Vardaehiseks on kuldne odaots, millesse on lõigatud riigivapi lõvid.

 

KL KKÜ on vabatahtlik organiseeritud ühendus Eesti küberruumi kaitseks, mille missioon on kaitsta Eesti kõrgtehnoloogilist eluviisi, kaitstes informatsiooni infrastruktuuri ning teostades seeläbi laiapõhjalise riigikaitse eesmärke. KKÜ liikmeskonda kuuluvad küberkaitse seisukohalt olulistel positsioonidel olevad spetsialistid, IT oskustega patriootiliselt meelestatud inimesed, sealhulgas noored, kes on valmis andma oma panuse riigi küberkaitsesse ning küberkaitseks vajalike erialade spetsialistid.

Categories
Uncategorized

Kaitseliit ja RIA allkirjastasid koostöölepingu

Kaitseliidu (KL) ülem brigaadikindral Meelis Kiili ja Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektori kt Toomas Vaks kirjutasid täna alla koostöölepingule, mis sätestab Kaitseliidu kaasamise küberturvalisuse tagamisse.

“KL ja RIA on olnud koostööpartnerid enam kui viis aastat. Täna sõlmitud koostöölepe on märk sellest, et mõlema organisatsiooni koostöö on oma küpsuses jõudmas järgmisele tasemele,” ütles KL ülem brigaadikindral Meelis Kiili.

Digiallkirjastatud koostöölepe sisaldab põhimõtteid, mis täpsustavad infovahetust, info käitlemise turvalisust ning KL Küberkaitseüksuse (KKÜ) moodustatavale reservile esitatavaid nõudeid. Samuti aitavad koostööleppes määratletud põhimõtted vältida vääriti tõlgendamisi ning toetavad usalduse püsimist koostööpartnerite vahel.

Ka RIA asejuht Toomas Vaks hindas senist koostööd Kaitseliidu küberkaitseüksusega kõrgelt. “Küberkaitseüksus on RIAle kindel partner nii küberintsidentide lahendamisel kui nendeks valmistumisel,” lausus Vaks. Tema hinnangul on Kaitseliit andnud Eesti küberturvalisuse tagamisse oma panuse iga kord, kui seda neilt on palutud. Vaks tunnustas küberkaitseüksust panuse eest ühiskonna turvateadlikkuse tõstmisel ning valmisoleku eest toetada RIAt ulatuslike küberintsidentide ja sellega seotud hädaolukordade lahendamisel.

KL KKÜ pealiku Andrus Padari sõnul on parlament ja valitsus seadnud paika küberturvalisuse tagamise õiguslikud raamid. “Täna sõlmitud koostööleppe teksti on kirja pandud usk, põhimõtted ja tahe, mida juba 5 aastat on kantud mõlema poole võtmeisikute mõtetes ja tegudes. Kirja on need tarvis panna selleks, et need kehtiks edasi ka siis, kui juhtideks olevad inimesed vahetuvad,” selgitas Padar.

“Sama teekonna oleme juba läbi käinud Kaitseväe ja Kaitseliidu vahel küberkaitse alal toimuvas koostöös, kus ühiselt läbitud katsumused, nii õppustel kui päriselu intsidente lahendades, on loonud vastastikuse tahte järjepidevaks ühiseks tegevuseks,” lisas KL KKÜ pealik.

Kaitseliidu Küberkaitseüksuse pealik Andrus Padar, Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili ja RIA peadirektori kohusetäitja Toomas Vaks. Autor: Tiit Tamberg

KL KKÜ on vabatahtlik organiseeritud ühendus Eesti küberruumi kaitseks, mille missioon on kaitsta Eesti kõrgtehnoloogilist eluviisi, kaitstes informatsiooni infrastruktuuri ning teostades seeläbi laiapõhjalise riigikaitse eesmärke. KKÜ liikmeskonda kuuluvad küberkaitse seisukohalt olulistel positsioonidel olevad spetsialistid, IT oskustega patriootiliselt meelestatud inimesed, sealhulgas noored, kes on valmis andma oma panuse riigi küberkaitsesse ning küberkaitseks vajalike erialade spetsialistid.

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) koordineerib riigi infosüsteemi arendamist ja haldamist, korraldab infoturbega seotud tegevusi ja käsitleb Eesti arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente. RIA konsulteerib avalike teenuste osutajaid, kuidas oma infosüsteeme nõuetekohaselt hallata ja teeb nende üle järelevalvet. Lisaks on RIA Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendusüksus.