Kaitseliidu küberkaitseüksuse andmekaitsetingimused
Küpsiste kasutamine- ja privaatsuspoliitika

Käesolev küpsiste kasutamise- ja privaatsuspoliitika teavitus sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Kaitseliidu küberkaitse üksus (KKÜ) isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab.
Privaatsuspoliitika lähtub isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR – General Data Protection Regulation) ja muudest kohalduvatest õigusaktidest. Privaatsuspoliitika eesmärk on anda andmesubjektile teavet, kuidas KKÜ kaitseb andmesubjektide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.
Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist KKÜ veebilehel kuberkaitseliit.ee (edaspidi veebileht).

1. Mõisted
„Isikuandmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe külastuste kohta.
Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.
Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte ja/või edastavad KKÜ le omalt poolt infot. Näiteks veebilehe sisu lugemine, kontaktivormi täitmine või meiega meili teel ühenduse võtmine.
Kasutades meie veebilehte, kinnitate, et olete tutvunud küpsiste kasutamise reeglitega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie Küpsiste kasutamise- ja privaatsuspoliitikas.

2. Kelle andmeid KKÜ töötleb?
Käesolevates privaatsustingimustes käsitletakse KKÜ veebilehte külastavate või selle vahendusel KKÜ-ga ühendust võtvate isikute andmete töötlemist. Käesolevad privaatsustingimused ei käsitle KKÜ liikmete või töötajate isikuandmete töötlemist.
KKÜ privaatsustingimuste küsimuste korral kirjutage palun kyberkaitse@kaitseliit.ee.

3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused
KKÜ töötleb veebilehe külastajate andmeid üldjuhul isiku nõusoleku alusel. Kui Te võtate veebilehe või e-posti teel ühendust KKÜ-ga, võib Teie pöördumise sisust olenevalt isikuandmete töötlemine toimuda ka muul õiguslikul alusel, sh KKÜ õigustatud huvi (kasutajakogemuse parendamine), juriidilise kohustuse täitmise või avaliku huvi tõttu.
Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on veebilehe pakkumine ja Teie pöördumistele vastamine.
KKÜ kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • Küpsised – kogutakse kasutaja nõusolekul statistilisi andmeid, mille kohta saad lugeda täpsemalt punktis 4. Töötleme andmeid peamiselt veebilehe haldamiseks ja toimivuse parendamiseks.
 • Kontaktivormi kaudu KKÜ-ga ühenduse võtmine – kogutakse kasutaja nõusolekul tema nimi, telefoni number, e-posti aadress ja pöördumise sisu. Töötleme andmeid Teie päringule vastamiseks.
  KKÜ ei töötle vastutava töötlejana isikuandmete eriliike.

4. Andmete kogumine ja küpsised
Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse kasutajatelt ja nende nõusolekul. Lisaks kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja koguda kasutusstatistikat.
Küpsis on väike tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse automaatselt kasutaja seadmesse ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.
Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.
Küpsiseid on kahte tüüpi:
1. Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
2. Seansiküpsised – ajutised küpsised, mis kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiste eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist veebilehel.
Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks: Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en) , Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer).
Kasutusstatistika kogumiseks kasutab KKÜ Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta.
Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, paigalda oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriv rakendus: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) .
Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Facebooki reklaamide (https://www.facebook.com/ads/about/) ja Facebook Pixel (https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel ) kohta.

5. Isikuandmete säilitamine ja turvalisus
KKÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-maili aadressi seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.
Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.
Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me need isikuandmed.
KKÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

6. Isikuandmete jagamine
KKÜ ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele va allpool loetletud tingimustel. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema veebilehe pakkumise eesmärgil.
Veebilehe kaudu kogutud isikuandmeid võime jagada järgmistel juhtudel:

 • Riikliku järelvalve asutused ja Politsei- Piirivalveamet.
 • Avalik tagasiside kliendi nõusolekul.
  Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

7. Kasutaja õigused
Kasutajal on õigus:

 • tutvuda enda andmetega;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile kyberkaitse@kaitseliit.ee vastavasisuline sooviavaldus.
Kui Kasutajal on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et KKÜ on tema isikuandmete (andmete) töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-posti aadressil kyberkaitse@kaitseliit.ee.
KKÜ pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

8. Autoriõigus
Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja KKÜ. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult KKÜ nõusolekul. Igale koopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.

9. Muud sätted
KKÜ võtab õiguse Küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Küpsiste kasutamise ja privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.
Käesolevale Küpsiste kasutamisele ja privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Poliitikast tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse Tallinnas Harju Maakohtus.
Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil kyberkaitse@kaitseliit.ee.